JKP "Parking servis" objavljuje javni oglas za davanje u zakup prostora na međunarodnom terminalu

Javni oglas za davanje u zakup prostora za spremanje i prodaju brze hrane "Fast food" na međunarodnom terminalu u Bloku 43 na Novom Beogradu

  • 0
JKP Parking Servis Foto: JKP Parking Servis

1. Predmet: Davanje u zakup prostora za spremanje i prodaju brze hrane „Fast food“, kao dela poslovnog objekta spratnosti P+2, na Međunarodnom terminalu u Bloku 43 na Novom Beogradu, u Prekonoškoj ulici br. 4. Objekat se izdaje u viđenom stanju, neopremljen, bez prava zakupca na prepravke i adaptaciju prostora, ukoliko zakupodavac za to nije dao izričitu saglasnost.

2. Neto površina 61,61 m2.

3. Struktura: Objekat se sastoji iz niza funkcionalnih grupa prostorija: kuhinje, manjeg restoranskog dela, magacina, svlačionice, hodnika i toaletnog prostora. Struktura objekta sa pregledom prostorija data je u Konkursnoj dokumentaciji.

4. Namena prostora: „Fast food“

5. Visina zakupnine, ostalih troškova i način plaćanja: Početna cena zakupa objekta na mesečnom nivou iznosi 70.000,00 dinara sa uračunatim PDV-om, koja se plaća unapred do 5-og u mesecu za tekući mesec. U ovu cenu uračunati su troškovi grejanja, potrošnje vode i iznošenja smeća. Pored zakupnine, ponuđač snosi i troškove isporučene električne energije, tekućeg održavanja objekta i prostora u Kompleksu, kao i troškove osiguranja objekta i opreme. Za potrebe korišćenja telefonske linije i interneta, Ponuđač je obavezan da zaključi odgovarajuće ugovore sa nadležnim preduzećima.

6. Dužina trajanja i period zakupa: 5 godina

7. Pravo učešća u postupku: Domaće i strano pravno lice, koje mora kumulativno ispunjavati uslove navedene u konkursnoj dokumentaciji, kao i da je uplatilo depozit u visini tri početne mesečne cene zakupa na tekući račun JKP „Parking servis“ Beograd, 150-0000000043771-66 Direktna banka a.d. Kragujevac, svrha uplate „Učešće po oglasu za davanje u zakup prostora za spremanje i prodaju brze hrane „Fast food“ u Bloku 43“ i uz ponudu dostavilo dokaz o uplati (izvod). Ponuđačima koji nisu izabrani iznos depozita biće vraćen na tekući račun sa kojeg je uplata izvršena.

8. Postupak podnošenja ponuda: Ponuda se sačinjava na obrascima iz konkursne dokumentacije, sa zahtevanim dokazima kojima ponuđač dokazuje ispunjenje propisanih uslova, a koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji i ista se mora dostaviti u zatvorenoj koverti.

9. Način izbora: Ugovor o zakupu biće dodeljen ponuđaču koji ponudi najvišu cenu zakupa, a koja mora biti veća od početne cene zakupa iz tačke 5, pod uslovom da ispunjava sve propisane uslove i da je dostavio sve zahtevane dokaze. Ukoliko više ponuđača ponudi istu cenu zakupa, uz prihvatanje ostalih uslova iz oglasa, zakupodavac će pozvati ponuđače u pregovarački postupak radi izbora najpovoljnijeg.

10. Preuzimanje konkursne dokumentacije: Konkursna dokumentacija se preuzima u prostorijama JKP „Parking servis“ Beograd, na adresi Beograd, Ul. kneza Višeslava br. 27 (SRC „Pionirski grad“), kancelarija br. 11. Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana od 08 do 15 časova, počev od dana objavljivanja oglasa zaključno sa 14.01.2021. godine.

11. Razgledanje objekta: Svakim danom u vremenu od 08 do 15 časova, uz prethodnu najavu na telefon: 064/8141-024, počev od dana objavljivanja oglasa.

12. Dostavljanje ponuda: Ponude se dostavljaju neposredno ili preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti na adresu Beograd, Ul. kneza Višeslava br. 27, SRC „Pionirski grad“, kancelarija br. 4 – Pisarnica Preduzeća, sa naznakom: „Ponuda na oglas za davanje u zakup prostora za spremanje i prodaju brze hrane „Fast food“ u Bloku 43 – ne otvarati“.

13. Blagovremenim će se smatrati samo ponude koje stignu na adresu Naručioca i budu zavedene u arhivi Naručioca (Beograd, Ul. kneza Višeslava br. 27, SRC „Pionirski grad“) najkasnije do 11 časova poslednjeg dana roka za dostavljanje ponuda, uključujući i ponude upućene poštom preporučeno.

14. Ponude se predaju najkasnije do 15.01.2021. godine do 11 časova.

15. Otvaranje ponuda i izbor ponuđača: Otvaranje ponuda će se obaviti javno, dana 15.01.2021. godine, u 12 časova. Izbor najpovoljnije ponude izvršiće se u roku do tri radna dana od dana javnog otvaranja ponuda, o čemu će ponuđači biti obavešteni pisanim putem, a sa izabranim ponuđačem zaključiće se ugovor o zakupu.

16. Dodatne informacije i obaveštenja mogu se dobiti svakog radnog dana od 08 do 15 časova, na telefon 011/2228-037 (za opšte uslove), 064/8141-024 i 064/8141-148 (za tehnička pitanja).

17. Razmatranje pristiglih ponuda i ocena ispunjenosti uslova iz Oglasa i konkursne dokumentacije je u nadležnosti Komisije Zakupodavca, koja će nakon javnog otvaranja ponuda sačiniti Zapisnik.

18. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cena, pod uslovom da je ponuđena cena veća od početne cene.

19. Po izvršenom izboru najpovoljnijeg ponuđača, Komisija Zakupodavca će obavestiti sve ponuđače.

(Telegraf.rs)

Podelite vest:

Pošaljite nam Vaše snimke, fotografije i priče na broj telefona +381 64 8939257 (WhatsApp / Viber / Telegram).

Telegraf.rs zadržava sva prava nad sadržajem. Za preuzimanje sadržaja pogledajte uputstva na stranici Uslovi korišćenja.

Komentari

Da li želite da dobijate obaveštenja o najnovijim vestima?

Možda kasnije
DA