• 0

Oglas za prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za davanje u zakup pijačnog poslovnog prostora

Komisija za dodelu poslovnog prostora JKP “Gradske pijace“ Beograd je, na osnovu članova 6-19. Pravilnika o izdavanju u zakup pijačnog poslovnog prostora br.4729/4 od 31.07.2019. godine na 61. redovnoj sednici, održanoj dana 19.05.2021. godine, donela Odluku broj 3496/1 da raspiše

  • 0
JKP Gradske Pijace logo

Foto: Promo

USLOVI ZA IZDAVANjE SLOBODNIH LOKALA

Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vreme, za kalendarsku godinu, nakon čega se ugovor može obnoviti u skladu sa odredbama Pravilnika o izdavanju poslovnog prostora i Ugovora.

Poslovni prostor se izdaje u viđenom stanju.

Namena korišćenja poslovnog prostora mora biti u skladu sa Odlukom o pijacama i Pijačnim redom.

Pravo učešća na oglasu imaju fizička lica, pravna lica i preduzetnici.

Uredna prijava treba da sadrži:

  • Popunjen obrazac ponude (može se preuzeti na sajtu www.bgpijace.rs ili lično na pisarnici JKP „Gradske pijace“ Beograd)
  • Original ili fotokopiju potvrde kojom dokazuje da nema dugovanja prema JKP "Gradske pijace" (potvrdu izdaje Preduzeće, po zahtevu koji može da se preuzme na sajtu www.bgpijace.rs ili lično u Službi komercijalnih poslova JKP „Gradske pijace“ Beograd );
  • Original ili fotokopiju dokaza o uplati depozita za ozbiljnost ponude
  • Za privredna društva: dokaz o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa (original ili fotokopija Rešenja ili Izvoda iz APR), original ili fotokopiju kartona deponovanih potpisa radi identifikacije potpisa, original punomoćja za lice koje zastupa podnosioca prijave, overeno kod javnog beležnika;
  • Za preduzetnike: dokaz o upisu radnje u registar kod nadležnog organa (original ili fotokopija Rešenja ili Izvoda iz APR), original ili fotokopiju kartona deponovanih potpisa radi identifikacije potpisa; fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu; original potpisanu izjavu o saglasnosti za korišćenje ličnih podataka koja se može preuzeti na sajtu www.bgpijace.rs ili lično na pisarnici JKP „Gradske pijace“; original punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave, overeno kod javnog beležnika;
  • Za preduzetnike: dokaz o upisu radnje u registar kod nadležnog organa (original ili fotokopija Rešenja ili Izvoda iz APR), original ili fotokopiju kartona deponovanih potpisa radi identifikacije potpisa; fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu; original potpisanu izjavu o saglasnosti za korišćenje ličnih podataka koja se može preuzeti na sajtu www.bgpijace.rs ili lično na pisarnici JKP „Gradske pijace“; original punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave, overeno kod javnog beležnika;

Učesnici oglasa su u obavezi da uplate depozit za obezbeđenje učešća na oglasu za svaku podnetu ponudu u iznosu od 10% od ponuđene mesečne zakupnine za ceo objekat na tekući račun JKP „GRADSKE PIJACE“ BEOGRAD broj: 205-39344-08 poziv na broj: 429202. Dokaz o uplati depozita OBAVEZNO dostaviti uz ponudu u zatvorenoj koverti sa naznakom pijace, u protivnom ponuda će biti odbijena kao nepotpuna.

Učesnicima koji nisu dobili na korišćenje - u zakup poslovni prostor, depozit se vraća u uplaćenom iznosu.

Ponuđena cena predstavlja bruto cenu zakupa po m2 sa uračunatim porezom na dodatu vrednost po stopi od 20%.

U ponuđenu cenu zakupa nisu uračunati troškovi koji se odnose na korišćenje pijačnog prostora, kao što su: električna energija, voda, telefon, grejanje, klimatizacija, smeće, takse i sl. srazmerno veličini prostora i objekta. Pored navedenih troškova zakupac je u obavezi da plaća naknadu na ime usluge troškova čišćenja pijačnog platoa i to u iznosu od 140,00 dinara po m2.

Troškovi električne energije i vode, u zavisnosti od lokala, se obračunavaju i fakturišu od strane JKP "Gradske pijace" Beograd, u kom slučaju zakupac ima obavezu da svakog meseca omogući zaposlenom u JKP "Gradske pijace" da očita potrošnju ili se obračunavaju i fakturišu od strane JP "EPS-Snabdevanje" i JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", u kom slučaju je zakupac u obavezi da na usmeni ili pismeni zahtev Preduzeća pruži na uvid dokaze o plaćenim računima.

Ukoliko lokal koji se izdaje nema vodomer, obračun potrošnje vode se vrši paušalno, po obračunu za vrstu delatnosti kojom se zakupac bavi.

Ponuđena cena zakupa poslovnog prostora važi za ugovoreni period, kao i za period u slučaju obnavljanja ugovora i ista će se primenjivati sve dok ponuđena cena ne dostigne nivo cene iz Cenovnika za odgovarajuću kategoriju pijace.

Početna cena zakupa poslovnog prostora je izražena sa PDV-om.

Na oglasu ne mogu učestvovati fizička lica, preduzetnici i pravna lica koji imaju neizmirene i dospele finansijske obaveze prema Preduzeću po osnovu zakupa ili drugih troškova, koji proizilaze iz ranije zaključenih ugovora na dan objavljivanja oglasa ili su svojim postupcima prekršili Ugovor o zakupu pijačne opreme, Odluku o pijacama i Pijačni red.

Rok za dostavljanje ponude je 31.05.2021. godine do 09,00 časova.

Nepotpune, neblagovremene i neispravne ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje prispelih ponuda obaviće se dana 31.05.2021. godine u 12,00 časova u velikoj sali za sednice, ulica Živka Karabiberovića br.3, Beograd.

Odluku o najpovoljnijem ponuđaču Komisija će doneti u roku od 8 dana po isteku roka za podnošenje prijave za oglas. Kriterijum za odabir najpovoljnijeg ponuđača biće najviša ponuđena cena zakupa.

Ukoliko kao najpovoljniji ponuđač bude izabrano fizičko lice potrebno je da u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o dodeli poslovnog prostora registruje pravno lice ili preduzetničku radnju, i dokaz o registraciji dostavi nadležnoj službi Preduzeća.

Izabrani ponuđač je dužan da na žiro račun Preduzeća uplati depozit u visini od
3 ponuđene mesečne zakupnine sa uračunatim PDV-om i zaključi Ugovor o zakupu poslovnog prostora, u roku od 8 dana od dana konačnosti odluke o dodeli.

Ukoliko podnosilac ponude, koji je odlukom Komisije izabran kao najpovoljniji ponuđač, ne zaključi ugovor u ostavljenom roku i ne uplati iznos na ime obezbeđenja urednog izvršenja svojih ugovornih obaveza, smatra se da je odustao od ponude, uz gubitak prava na povraćaj depozita za obezbeđenje učešća na oglasu. U tom slučaju Komisija može predmetni objekat ponuditi prvom sledećem najpovoljnijem ponuđaču, ukoliko isti nije povezano lice u skladu sa zakonom.

Na odluku Komisije za davanje u zakup pijačnog poslovnog prostora, zainteresovana strana može izjaviti pismeni prigovor u roku od 8 dana od dana isticanja odluke Komisije na oglasnoj tabli Preduzeća.

Ponude dostaviti na adresu: JKP "GRADSKE PIJACE"-BEOGRAD, ul. Živka Karabiberovića br.3, sa naznakom: "ZA LOKALE NA PIJACI .....................................", u
protivnom ponuda će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.

Razgledanje poslovnog prostora koji se daje u zakup vršiće se radnim danima od
24.05.2021. godine do 28.05.2021. godine, u vremenu od 09-11 časova.

Uvid u dokumentaciju vršiće će radnima danima od 24.05.2021. godine do 28.05.2021. godine, u vremenu od 09-14 časova u direkciji JKP "Gradske pijace" Beograd, ul. Živka Karabiberovića br.3.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon: 011/7857-932, i 011/7857-952 ili putem elektronske pošte: prostor@bgpijace.co.rs.

(Telegraf.rs/PR)

Podelite vest:

Telegraf.rs zadržava sva prava nad sadržajem. Za preuzimanje sadržaja pogledajte uputstva na stranici Uslovi korišćenja.

Komentari

Preporuka sa Weba

by Content Exchange

Google preporuke

Najnovije vesti

Dozvoljavam da mi Telegraf.rs šalje obaveštenja o najnovijim vestima