• 2

Džaba što ste postili par dana pred Vaskrs ako do vas ne dopire ovaj najvažniji govor Isusa Hrista

Spoljašnje forme pobožnosti, mada imaju svoju funkciju, ne mogu zameniti „svetlost i vrlinu”. Drugim rečima, imati tetovažu krsta preko grudi ne vredi mnogo ako krst nije u grudima. To treba uvek imati na umu, ali treba biti i svestan da, kako je to Lajbnic napisao u predgovoru „Teodikeje”, „unutrašnjost zahteva pretresanje za koje je malo ljudi kadro”

  • 2

Beseda na gori, za hrišćane svakako jedan od najvažnijih delova Svetog pisma, nalazi se u petom, šestom i sedmom poglavlju Svetog jevanđelja od Mateja.

Isus Hrist je u njemu izneo srž svog učenja, odnosno, iz hrišćanske perspektive, imajući u vidu da je za hrišćane Isus Hrist sam Bog, srž svoje poruke ljudima zbog koje je i došao na Zemlju.

S čisto etičkog stajališta, Beseda na gori je najradikalniji govor ikada, to je naglavačke obrnuta moralna logika kakva je dotad (a i otad) vladala. Istovremeno, ona samu sebe ubedljivo potvrđuje svojom unutrašnjom logikom, u šta se možete i sami uveriti, ako je čitate po prvi put.

Aja Sofija, Bogorodica, Isus Hrist, Vizantija, Romejsko carstvo, Vizantinci, Grčka istorija, Romeji, Istočno rimsko carstvo

Bogorodica sa Hristom Mladencem, na apsidi Aja Sofije u Carigradu. Istoričari umetnosti se spore oko datiranja ovog mozaika, ali većina se slaže da je nastao tokom Makedonske renesanse u 9—10. veku. Foto: Wikimedia Commons/Photograph: Myrabella

Napomena: uklonili smo numeraciju da bi ljudi koji se prvi put susreću s Novim zavetom lakše ispratili tok teksta. Na kraju smo priložili link ka izvoru, da bismo olakšali onima koji žele dublje zaći u materiju.

Prevod je delo Komisije Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve.

Savetujemo pažljivo čitanje.

POGLAVLJE 5

A kad on vidje narod mnogi, pope se na goru, i sjede, i pristupiše mu učenici njegovi. I otvorivši usta svoja učaše ih govoreći:

Blaženi siromašni duhom, jer je njihovo Carstvo nebesko; Blaženi koji plaču, jer će se utješiti; Blaženi krotki, jer će naslijediti zemlju; Blaženi gladni i žedni pravde, jer će se nasititi; Blaženi milostivi, jer će biti pomilovani; Blaženi čisti srcem, jer će Boga vidjeti; Blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božiji nazvati; Blaženi prognani pravde radi, jer je njihovo Carstvo nebesko.

Umetnost, Istorija umetnosti, Rembrant, Isus Hrist, Hrišćanstvo, Novi zavet

„Hrist u oluji na Galilejskom jezeru”, Rembrant, 1633. Foto: Wikimedia Commons / Public domain / gardnermuseum.org

Blaženi ste kada vas sramote i progone i lažući govore protiv vas svakojake rđave riječi, zbog mene. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili i proroke prije vas.

Vi ste so zemlji: ako so obljutavi, čime će se osoliti? Ona već neće biti ni za šta osim da se prospe napolje i da je ljudi pogaze.

Vi ste svjetlost svijetu; ne može se grad sakriti kad na gori stoji. Niti se užiže svjetiljka i meće pod sud nego na svijećnjak, te svijetli svima koji su u kući. Tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima.

Ne mislite da sam došao da ukinem Zakon ili Proroke: nisam došao da ukinem nego da ispunim. Jer zaista vam kažem: Dok ne prođe nebo i zemlja, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne crte iz Zakona dok se sve ne zbude.

Ikona, poklon za Putina

Ikona „Gospod Svedržitelj” iz 19. veka. Foto: Telegraf.rs

Ako, dakle, ko ukine jednu od ovih najmanjih zapovijesti i nauči tako ljude, nazvaće se najmanji u Carstvu nebeskome; a ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u Carstvu nebeskome. Jer vam kažem da, ako ne bude pravda vaša veća nego pravda književnika i fariseja, nećete ući u Carstvo nebesko.

Čuli ste kako je kazano starima: Ne ubij: jer ko ubije, biće kriv sudu. A ja vam kažem da će svaki koji se gnjevi na brata svoga ni za što, biti kriv sudu; a ako li ko reče bratu svome: "Raka!" biće kriv sinedrionu; a ko reče: "Budalo!" biće kriv paklu ognjenome.

Ako, dakle, prineseš dar svoj žrtveniku, i ondje se sjetiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostavi ondje dar svoj pred žrtvenikom, i idi te se najprije pomiri sa bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj.

Miri se sa suparnikom svojim brzo, dok si na putu s njim, da te suparnik ne preda sudiji, a sudija da te ne preda slugi i u tamnicu da te ne vrgnu. Zaista ti kažem: Nećeš izići odande dok ne daš do posljednjega novčića.

Čuli ste kako je kazano starima: Ne čini preljubu. A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom za njom, već je učinio preljubu sa njom u srcu svome.

Henrik Sjemiracki, Istorija umetnosti, Poljska umetnost, Slikarstvo, Poljsko slikarstvo

„Hrist i grešnica“, Henrik Sjemiracki, 1875. Foto: Wikimedia Commons/Public domain/wikipaintings.org/Dmitry Rozhkov

A ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe; jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih negoli sve tijelo tvoje da bude bačeno u pakao. Ako li te desna ruka tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe; jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih negoli da sve tijelo tvoje bude bačeno u pakao.

Tako je kazano: Ko otpusti ženu svoju, neka joj da knjigu otpusnu. A ja vam kažem da svaki koji otpusti ženu svoju, osim zbog preljube, navodi je da čini preljubu; i koji se oženi otpuštenicom, preljubu čini.

Još ste čuli kako je kazano starima: Ne kuni se krivo, a ispuni što si se Gospodu zakleo. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako: ni nebom, jer je prijesto Božiji; ni zemljom, jer je podnožje nogama njegovim; ni Jerusalimom, jer je grad velikoga Cara. Ni glavom svojom ne kuni se, jer ne možeš ni dlaku jednu bijelom ili crnom učiniti. Dakle, neka bude riječ vaša: da, da; ne, ne; a što je više od toga od zloga je.

Čuli ste da je kazano: Oko za oko, i zub za zub. A ja vam kažem da se ne protivite zlu, nego ako te ko udari po desnom obrazu tvom, okreni mu i drugi; i koji hoće da se sudi s tobom i košulju tvoju da uzme, podaj mu i haljinu; i ako te ko potjera jednu milju, idi s njim dvije. Koji ište u tebe, podaj mu; i koji hoće od tebe da pozajmi, ne odreci mu.

Ikona presvete bogorodice trojerucice

Ikona „Bogorodica Trojeručica” je najpoštovanija ikona u Srba. Foto:SPC

Čuli ste da je kazano: Ljubi bližnjega svojega, i mrzi neprijatelja svojega. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se za one koji vas vrijeđaju i gone, da budete sinovi Oca svojega koji je na nebesima; jer On svojim suncem obasjava i zle i dobre; i daje dažd (kišu; prim. nov.) pravednima i nepravednima.

Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu platu imate? Ne čine li tako i carinici? I ako pozdravljate samo braću svoju, šta odviše činite? Ne čine li tako i neznabošci? Budite vi, dakle, savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski.

POGLAVLJE 6

Pazite da milostinju svoju ne činite pred ljudima da vas oni vide: inače plate nemate od Oca svojega koji je na nebesima. Kada, dakle, daješ milostinju, ne trubi pred sobom, kao što čine licemjeri po sinagogama i po ulicama da ih ljudi hvale. Zaista vam kažem: Primili su platu svoju.

A ti kad činiš milostinju, da ne zna ljevica tvoja šta čini desnica tvoja, da bi milostinja tvoja bila u tajnosti: i Otac tvoj koji vidi tajno, uzvratiće tebi javno.

Henrik Sjemiracki, Istorija umetnosti, Poljska umetnost, Slikarstvo, Poljsko slikarstvo

„Buduće žrtve Koloseuma“, Henrik Sjemiracki, 1899. Foto: Wikimedia Commons/Public domain/Picture by M0tty

I kada se moliš Bogu, ne budi kao licemjeri, koji rado po sinagogama i na raskršću ulica stoje i mole se da ih vide ljudi. Zaista vam kažem: Primili su platu svoju. A ti kada se moliš, uđi u klijet svoju, i zatvorivši vrata svoja, pomoli se Ocu svome koji je u tajnosti: i Otac tvoj koji vidi tajno, uzvratiće tebi javno.

A kada se molite, ne praznoslovite kao neznabošci, jer oni misle da će za mnoge riječi svoje biti uslišeni. Ne budite, dakle, slični njima; jer zna Otac vaš šta vam treba prije no što zaištete od njega.

Ovako, dakle, molite se vi: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje; Da dođe carstvo tvoje; da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu; Hljeb naš nasušni daj nam danas; I oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je tvoje carstvo i sila i slava u vijekove. Amin.

Jer ako oprostite ljudima sagrješenja njihova, oprostiće i vama Otac vaš nebeski. Ako li ne oprostite ljudima sagrješenja njihova, ni Otac vaš neće oprostiti vama sagrješenja vaša.

ikona vaskrs

Ikona „Vaskrsenje Gospoda našeg Isusa Hrista”. Foto: Wikipedia

A kad postite, ne budite sumorni kao licemjeri: jer oni natmure lica svoja da se pokažu ljudima kako poste. Zaista vam kažem: primili su platu svoju. A ti kada postiš, namaži glavu svoju, i lice svoje umij, da te ne vide ljudi gdje postiš, nego Otac tvoj koji je u tajnosti; i Otac tvoj koji vidi tajno, uzvratiće tebi javno.

Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gdje moljac i rđa kvari, i gdje lopovi potkopavaju i kradu; Nego sabirajte sebi blaga na nebu, gdje ni moljac ni rđa ne kvari, i gdje lopovi ne potkopavaju i ne kradu. Jer gdje je blago vaše, ondje će biti i srce vaše.

Svjetiljka tijelu je oko. Ako, dakle, oko tvoje bude zdravo, sve će tijelo tvoje svijetlo biti. Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će tijelo tvoje tamno biti. Ako je, dakle, svjetlost koja je u tebi tama, kolika je tek tama! Niko ne može dva gospodara služiti; jer ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i mamonu (demon novca, pohlepe i gramzivosti; prim. nov.).

Zato vam kažem: Ne brinite se dušom svojom, šta ćete jesti, ili šta ćete piti; ni tijelom svojim, u šta ćete se odjenuti. Nije li duša pretežnija od hrane, i tijelo od odijela? Pogledajte na ptice nebeske kako ne siju, niti žanju, ni sabiraju u žitnice; pa Otac vaš nebeski hrani ih. Niste li vi mnogo pretežniji od njih?

Stari Rim, Neron, Henrik Sjemiracki, Istorija umetnosti, Poljska umetnost, Slikarstvo, Poljsko slikarstvo

„Svećnjaci hrišćanstva. Neronove baklje“, Henrik Sjemiracki, 1876. Foto: Wikimedia Commons/Public domain/National Museum Kraków/abcgallery.com/Dmitry Rozhkov

A ko od vas brinući se može pridodati rastu svome lakat jedan? I za odijelo što se brinete? Pogledajte na krinove u polju kako rastu; ne trude se niti predu. Ali ja vam kažem da se ni Solomon u svoj slavi svojoj ne odjenu kao jedan od njih. Pa kada travu u polju, koja danas jeste a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva; a kamoli vas, malovjerni?

Ne brinite se, dakle, govoreći: Šta ćemo jesti, ili šta ćemo piti, ili čime ćemo se odjenuti? Jer sve ovo neznabošci ištu; a zna i Otac vaš nebeski da vama treba sve ovo. Nego ištite najprije Carstvo Božije i pravdu njegovu, i ovo će vam se sve dodati. Ne brinite se, dakle, za sutra; jer sutra brinuće se za se. Dosta je svakom danu zla svoga.

POGLAVLJE 7

Ne sudite, da vam se ne sudi; jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi; i kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se mjeriti.

A zašto vidiš trun u oku brata svoga, a brvno u oku svome ne osjećaš? Ili, kako ćeš reći bratu svome: stani da ti izvadim trun iz oka tvoga: a eto brvno u oku tvome? Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš onda vidjeti izvaditi trun iz oka brata svoga.

Isus Hrist, Hristos, Hrišćanstvo, Ivan Kramskoj, Rusko slikarstvo

„Hrist u divljini“, Ivan N. Kramskoj, 1872. Foto: Wikimedia Commons/Tretyakov Gallery/google.com/culturalinstitute

Ne dajte svetinje psima; niti bacajte bisera svojih pred svinje, da ih ne pogaze nogama svojim, i okrenuvši se ne rastrgnu vas.

Ištite, i daće vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se. Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvoriće mu se. Ili koji je među vama čovjek od koga ako sin njegov zaište hljeba, kamen da mu da? Ili ako ribe zaište, da mu da zmiju? Kada, dakle, vi, zli budući, umijete dare dobre davati djeci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji mu ištu?

Sve, dakle, što hoćete da čine vama ljudi, tako činite i vi njima: jer to je Zakon i Proroci. Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njime idu. Jer su uska vrata i tijesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze.

Čuvajte se lažnih proroka, koji vam dolaze u odijelu ovčijem, a iznutra su vuci grabljivi. Po plodovima njihovim poznaćete ih. Eda li se bere sa trnja grožđe, ili sa čička smokve? Tako svako dobro drvo plodove dobre rađa, a zlo drvo plodove zle rađa. Ne može drvo dobro plodove zle rađati, ni drvo zlo, plodove dobre rađati. Svako drvo koje ne rađa dobra ploda siječe se i u oganj baca. I tako, dakle, po plodovima njihovim poznaćete ih.

Jermenija, Jermeni, Jermenska apostolska crkva

„Avgar prima Mandilion od apostola Tadeja”, enkaustična ikona koja se čuva u manastiru Svete Katarine na Sinaju. Foto: Wikimedia Commons/Public domain/Shakko

Neće svaki koji mi govori: Gospode, Gospode, ući u Carstvo nebesko; no koji tvori volju Oca mojega koji je na nebesima. Mnogi će mi reći u onaj dan: Gospode, Gospode, nismo li u ime tvoje prorokovali, i tvojim imenom demone izgonili, i tvojim imenom čudesa mnoga tvorili? I tada ću im javno kazati: Nikad vas nisam znao; idite od mene vi koji činite bezakonje.

Svaki, dakle, koji sluša ove riječi moje i izvršuje ih, uporediću ga sa čovjekom mudrim koji sazida kuću svoju na kamenu; I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vjetrovi, i navališe na kuću onu, i ne pade; jer bješe utemeljena na kamenu.

A svaki koji sluša ove riječi moje i ne izvršuje ih, biće sličan čovjeku ludom koji sazida kuću svoju na pijesku; I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vjetrovi i udariše na kuću onu, i pade, a pad njezin bijaše strašan.

I kada završi Isus riječi ove, divljaše se narod nauci njegovoj. Jer ih učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici i fariseji.

Čitavo Sveto jevanđelje od Mateja možete pronaći na ovom linku.

Čitav Novi Zavet možete pronaći na ovom linku.

Hristos voskrese!

Video: Srpski glumac apeluje pred 1. maj: Ne gnevite Boga, ne prejedajte se mesištem

(Telegraf.rs)

Telegraf.rs zadržava sva prava nad sadržajem. Za preuzimanje sadržaja pogledajte uputstva na stranici Uslovi korišćenja.

Komentari

  • Bliski istok

    Ovo i nije nasa vera, vec blisko istocka vera, kao islam i jevrejstvo.

  • Марко

    Господ је милостив, пун љубави, и свакоме је дао слободну вољу да бира; живот испуњен миром, љубављу и добротом, или да се приклони "оном" другом.Срећан је онај кога је призвао к' себи, и који хода путевима Господњим, који није ни мало лак.

Preporuka sa Weba

by Content Exchange

Google preporuke

Najnovije vesti

Dozvoljavam da mi Telegraf.rs šalje obaveštenja o najnovijim vestima