• 2

Violina "đavoljeg violiniste", vredna pola miliona evra, ukradena dok je bio na groblju

Tokom bega od policije, jedan od kradljivaca bacio skupocenu violinu, srećom, ona nije oštećena

 • 2
Felix Lajko Feliks violinista

Printskrin: Youtube/Anormal Sessions

Ne­nad S. (50) i Pre­drag J. (47) pri­ve­de­ni su zbog su­m­nje da su iz au­to­mo­bi­la La­j­ka Fe­li­k­sa (45) od­ne­li sku­po­ce­ni in­stru­ment iz 19. veka.

Ne­nad S. (50) iz Te­me­ri­na i Pre­drag J. (47) iz Sta­re Pa­zo­ve uha­p­še­ni su zbog su­m­nje da su 1. no­ve­m­bra La­j­ku Fe­li­k­su (45), ču­ve­nom mu­zi­ča­ru iz Ba­č­kog Pe­trovog Se­la, ukra­li vio­li­nu vred­nu po­la mi­lio­na evra dok je bio na groblju, prenosi Kurir.

Po­li­ci­ja je po­sle ne­što vi­še od me­sec da­na ra­sve­tli­la slu­čaj, uha­p­si­la osu­m­nji­če­ne i ovaj vre­dan in­stru­ment s dva gu­da­la, ko­ji je izra­đen dav­ne 1800. go­di­ne, vra­ti­la vla­sni­ku.

- Kra­đa se de­si­la u pre­pod­ne­v­nim sa­ti­ma u Ba­č­kom Pe­tro­vom Se­lu. Vio­li­na je bi­la u au­to­mo­bi­lu "do­dž", ko­ji pri­pa­da vio­li­ni­sti La­j­ku Fe­li­k­su. On ni­je za­klju­čao au­to, ta­ko da su dvo­ji­ca kra­dlji­va­ca bez mu­ke uspe­la da iz nje­ga od­ne­su sku­po­ce­nu vio­li­nu - ka­že izvor i do­da­je da je sr­p­ski Pa­ga­ni­ni, ka­ko mno­gi na­zi­va­ju La­j­ka Fe­li­k­sa, kra­đu pri­ja­vio po­li­ci­ji istog da­na.

Sve drugo je bilo na mestu

- In­te­re­san­t­no je da ni­šta dru­go iz au­ta ni­su od­ne­li. Zbog to­ga se pre­t­pos­ta­vlja da im je baš ovaj mu­zi­č­ki in­stru­ment bio me­ta, jer su zna­li ko­li­ko vre­di. Ne isklju­ču­je se mo­gu­ć­nost da je Fe­li­ks ti­po­van za kra­đu - obja­šnja­va izvor Ku­ri­ra.

Naš sa­go­vor­nik ka­že da su osu­m­nji­če­ni uha­p­še­ni u No­vim Ba­no­v­ci­ma, a da je je­dan od osu­m­nji­če­nih kra­dlji­va­ca po­ku­šao da po­be­g­ne po­li­ci­ji.

Felix Lajko Feliks violinista

Printskrin: Youtube/Anormal Sessions

Bacio violinu dok je bežao

- Osu­m­nji­če­ni su bi­li u au­to­mo­bi­lu na pa­r­ki­n­gu ispred jed­ne zgra­de. Ka­da ih je po­li­ci­ja op­ko­li­la oko 21 sat, Pre­drag J. se dao u beg, dok je Ne­nad S. od­mah uha­p­šen. Ukra­de­na vio­li­na je bi­la kod Pre­dra­ga J, a ju je on, dok je tr­čao, ba­cio. Na sre­ću, ona ni­je ošte­će­na, a po­li­ca­j­ci su uspe­li da su­sti­g­nu be­gu­n­ca u po­ku­ša­ju i sta­ve mu li­si­ce - do­da­je sa­go­vor­nik.

Istra­gom će bi­ti utvr­đe­no ko­me su Ne­nad S. i Pre­drag J. na­me­ra­va­li da pro­da­ju vio­li­nu od 500.000 evra.

- Pro­ve­ra­va se da li je uo­či ha­p­še­nja na pa­r­ki­n­gu u No­vim Ba­no­v­ci­ma tre­ba­lo da se sa­sta­nu s po­te­n­ci­jal­nim ku­p­cem in­stru­men­ta, kao i da li je kra­đa bi­la na­ru­če­na - ka­že sa­go­vor­nik.

Felix Lajko Feliks violinista

Printskrin: Youtube/Anormal Sessions

Obo­ji­ci je odre­đe­no za­dr­ža­va­nje do 48 sa­ti i oni će, uz kri­vi­č­nu pri­ja­vu, bi­ti pri­ve­de­ni u Osnov­no jav­no tu­ži­la­štvo u Be­če­ju. Po­ku­ša­li smo ju­če da stu­pi­mo u kon­ta­kt sa ošte­će­nim vio­li­ni­stom, ali je bio ne­dos­tu­pan na broj te­le­fo­na dos­tu­pan re­da­k­ci­ji.

Violine vredne i do 750.000 evra

Ina­če, ukra­de­nu vio­li­nu na­pra­vio je ču­ve­ni gra­di­te­lj Ita­li­jan Do­me­ni­ko Mon­ta­nja­na. Nje­go­vi in­stru­men­ti se i da­nas mo­gu na­ći na tr­ži­štu, a vre­de či­ta­vo bo­gat­stvo. Iz­me­đu osta­log, jed­na od nje­go­vih vio­li­na pro­da­ta je pre de­set go­di­na za sko­ro 750.000 evra. Pre­ma dos­tu­p­nim po­da­ci­ma, vio­li­ne iz ra­dio­ni­ce Mon­ta­nja­na po­se­du­ju ili su ne­ka­da po­se­do­va­li bro­j­ni sve­t­ski mu­zi­ča­ri.

(Telegraf.rs)

Podelite vest:

Pošaljite nam Vaše snimke, fotografije i priče na broj telefona +381 64 8939257 (WhatsApp / Viber / Telegram).

Telegraf.rs zadržava sva prava nad sadržajem. Za preuzimanje sadržaja pogledajte uputstva na stranici Uslovi korišćenja.

Komentari

 • Mile

  kazniti i violinistu. Ostaviš nešto skupoceno u otključanim kolima i posle ti kriv đavo kad nestane

  2
  3

  Podelite komentar

 • DARKO 100%

  Bacio je violinu dok je bezao 😂je....es violinu cuvaj glavu😉vrednija je glava nego corka😃

  13
  5

  Podelite komentar

Google preporuke

Najnovije vesti

Dozvoljavam da mi Telegraf.rs šalje obaveštenja o najnovijim vestima