• 55
 ≫ 

Počeo je popis stanovništva: Svi odgovori na pitanja u vezi sa njim, može li da padne i koja je novina uvedena

, Telegraf
 ≫ 

Svako odbijanje, kao i davanje nepotpunih i netačnih podataka tokom popisa, za sobom povlači prekršajnu odgovornost i kažnjavaće se novčano, kazna je od 20.000 do 50.000 dinara

 • 55
Popis stanovništva

Foto-montaža: Shutterstock

Popis stanovništva počeo je jutros tačno u 8 časova izlaskom 15.000 od 17.500 obučenih popisivača na teren, koji će popisivati metodom od kuće do kuće, pri čemu, prvi put će u našoj popisnoj praksi, odgovore ispitanika unositi u elektronske upitnike pomoću laptopova. Popisni formulari koje će popunjavati imaju 69 pitanja, a to će raditi sve do 31. oktobra. Za ovaj popis ubačeno je jedno novo pitanje na koje će prvi put odgovarati muškarci - koliko imaju biološke dece,  a omogućeno je i građani koji su u inostranstvu popisnicu popune elektronski na sajtu Zavoda za statistiku.

Kako se početak popisa približavao, neprestno su izvirala pitanja o njemu, a evo svih odgovora na njih, koje je Telegraf.rs sumirao na jednom mestu a pomoću Zavoda za statistiku.

Zašto je važan popis stanovništva?

- Popis stanovništva, domaćinstava i stanova je najvažniji izvor pojedinačnih podataka o stanovništvu i stambenom fondu jedne države i, samim tim, predstavlja okosnicu nacionalne statistike. Popisom se na svakih deset godina obezbeđuju potpuni, kvalitetni i međunarodno uporedivi statistički podaci koji su od vitalnog značaja za socioekonomske analize i planiranja na nacionalnom i lokalnom nivou.

Da li sam obavezan da učestvujem u popisu?

- Prema Zakonu o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, državljani Republike Srbije sa prebivalištem odnosno boravištem u Republici Srbiji, kao i stalno nastanjeni stranci sa boravištem u našoj zemlji, u obavezi su da učestvuju u popisu i da na sva pitanja daju tačne i potpune odgovore. Svako odbijanje, kao i davanje nepotpunih i netačnih podataka, za sobom povlači prekršajnu odgovornost i novčanu kaznu.

Koji podaci se prikupljaju u popisu?

- U popisu se prikupljaju sledeći podaci o licima: ime, prezime, pol, starost, mesto stanovanja, podaci o migratornim, etnokulturalnim, obrazovnim i ekonomskim karakteristikama, bračnom statusu i fertilitetu, načinu putovanja na posao/ u školu i funkcionalnoj i socijalnoj integrisanosti. Podaci o domaćinstvima ukupan broj članova domaćinstva, srodnički i porodični sastav, osnov po kome domaćinstvo koristi stan u kojem se popisuje i da li se članovi domaćinstva bave sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom. Podaci o stanovima: adresa, vrsta stambenog prostora, korišćenje stana, oblik svojine, površina stana, broj soba, opremljenost instalacijama i pomoćnim prostorijama, vrsta energenta koji se koristi za grejanje, sprat na kojem se stan nalazi, kao i podaci o osnovnim karakteristikama zgrade u kojoj se stan nalazi.

Šta ako niko nije kod kuće kada popisivač dođe?

- Ukoliko popisivač nikoga ne zatekne kod kuće, doći će ponovo u nekom drugom terminu, a ako i tada kod kuće nema nikoga ostaviće pisano obaveštenje o svom dolasku i informaciju da građani pozivom na bespatan broj info-centara mogu uz pomoć operatera da stupe u kontakt sa popisivačem i dogovore termin popisivanja.

Da li sam u obavezi da pripremim neka lična dokumenta pre dolaska popisivača i da popisivaču dam na uvid?

- Niste u obavezi da popisivaču dajete na uvid lična dokumenta, zato što se podaci u popisu prikupljaju na osnovu izjave, ali kako bi proces popisivanja bio brži možete da pripremite neki od dokumenta sa JMBG-om (ukoliko ovaj podatak ne znate napamet), kako biste JMBG izdiktirali popisivaču.

Da li moje podatke može da koristi neka druga državna institucija?

- Ne. Prema Zakonu o popisu 2022. prikupljeni popisni podaci koriste se isključivo u statistične svrhe, tako da ne mogu biti ustupljeni drugim fizičkim ili pravnim licima.

Da li na osnovu podataka koji su uneti u popisne upitnike mogu da ostvarim neka prava?

- Ne. Prema Zakonu o Popisu 2022. prikupljeni podaci ne mogu se upotrebljavati u svrhu utvrđivanja obaveza građana, niti se mogu koristiti kao dokaz za ostvarivanje prava građana.

Ako je neko od članova domaćinstva na školovanju/radu u drugom gradu, kako će on biti popisan?

- Sva lica koja su privremeno odsutna iz svog domaćinstva, bilo da su odsutna zbog rada, školovanja ili iz nekog drugog razloga, biće popisana u svom domaćinstvu, a podatke o njima daće prisutni članovi domaćinstva. Istovremeno, ova lica biće popisana i kao tzv. privremeno prisutna lica i u mestu u kojem se trenutno nalaze, ali će se u rezultatima popisa iskazivati kao stanovnici mesta u kojem živi njihovo domaćinstvo iz kojeg su samo privremeno odsutni.

Upitnik popisnica popis 1

Foto: Republički zavod za statistiku

Jedan član mog domaćinstva je na školovanju / privremenom radu u inostranstvu, da li se i on popisuje?

- Da. U popisu se prikupljaju podaci i o članovima domaćinstva koji se u vreme popisa nalaze u inostranstvu (školuju se, rade ili borave u inostranstvu iz drugih razloga). Podatke o odsutnim članova domaćinstva mogu da daju članovi njihove porodice u Republici Srbiji.

Kako će biti popisani studenti koji se u vreme popisa nalaze u studentskim domovima?

- Studenti i učenici koji su smešteni u studentskim i đačkim domovima i internatima biće popisani dva puta: kao privremeno prisutna lica u mestu u kojem se privremeno borave zbog školovanja, i u mestu u kojem živi njihova porodica.

Kako da razlikujem pravog popisivača od lažnog?

- Popisivač nosi legitimaciju koju je u obavezi da  pokaže pre nego što uđe u vaše domaćinstvo. Na prednjoj strani legitimacije nalazi se logo RZS-a, ime i prezime popisivača, njegova fotografija i broj lične karte i identifikacioni broj (ID). Na zadnjoj strani legitimacije nalazi se ovlašćenje za rad.

Šta se dogodi ako ne želim da pustim popisivače u kuću iz straha da može nešto da mi se dogodi?

- Ukoliko postoji bilo kakav razlog zbog kog građani ne mogu da obave razgovor uživo, pozivanjem info-centra 0800 444 005 mogu da zakažu i razgovor telefonom sa popisivačem koji je zadužen za teritoriju na kojoj žive.

Da li osoba ima pravo da ne učestvuje i kaže neću da budem popisan?

- Prema Zakonu o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, državljani Republike Srbije sa prebivalištem odnosno boravištem u Republici Srbiji, kao i stalno nastanjeni stranci sa boravištem u Republici Srbiji, u obavezi su da učestvuju u Popisu i da na sva pitanja daju tačne i potpune odgovore. Svako odbijanje, kao i davanje nepotpunih i netačnih podataka, za sobom povlači prekršajnu odgovornost i novčanu kaznu, od 20.000-50.000 dinara.

Ko ima uvid u podatke koje dajem?

- Podaci prikupljeni u Popisu koriste se isključivo u statističke svrhe i RZS ih ne može ustupiti drugim fizičkim i pravnim licima. RZS je dužan da preuzme sve propisane administrativne, tehničke i organizacione mere neophodne za zaštitu podataka prikupljenih u Popisu od nelegalnog pristupa, objavljivanja ili korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast informacione bezbednosti.

- RZS, u skladu sa Zakonom o popisu 2022, preduzima sve propisane administrativne, tehničke i organizacione mere neophodne za zaštitu podataka prikupljenih u popisu od nelegalnog pristupa, objavljivanja ili korišćenja, a sve u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast informacione bezbednosti. Lični podaci se kriptuju i zaštićeni su od neovlašćenog pristupa. U obradi se skidaju identifikatori i podaci se koriste isključivo u statističke svrhe. Objavljuju se samo agregirani podaci.

Šta se desava ako dođu, a niko nije kod kuće u tom trenutku?

- Popisivač je dužan da u nekoliko navrata obiđe stan i ostavi obaveštenje da je dolazio. Građani mogu pozvati Info-centar 0800 444 005 i zakazati termin popisivanja.

Upitnik popisnica popis 2

Foto: Republički zavod za statistiku

Na koja pitanja smem da odbijem da odgovorim i pod kojim izgovorom?

- Prema članu 47. Ustava Republike Srbije, pitanja na koja građanin ne mora da odgovori su pitanja o veroispovesti i nacionalnosti. Opcija „Ne želi da odgovori” moguća je i za set pitanja koja se odnose na invalidet. 

Koja su pitanja nova?

- Prvi put će muškarcima biti postavljano pitanje o broju biološke dece.

Kako će se odvijati popis na selima - šta "domaćin" mora da prijavi?

- Popisnica je ista za sve – bez obzira gde žive.

Da li popis ima ikakve veze sa porezom?  

- Podaci se koriste isključivo u statističke svrhe.

Da li će podstanare pitati jesu li prijavljeni?

- Ne.

Mogu li podstanari uopšte da primaju popisivače ili treba da ih primi vlasnik stana?

- U popisu se svi popisuju tamo gde zaista/faktički žive. Nije bitno gde ko ima prijavljeno prebivalište ili boravište i šta mu piše u ličnoj karti. To znači da se i podstanari popisuju na adresi na kojoj žive kao podstanari, a vlasnici stanova na adresi na kojoj oni žive.

Da supruga može umesto muža da da podatke u njegovo ime i obratno, ako nije trenutno kod kuće?

- Podatke o vama popisivaču može dati neko od članova vašeg domaćinstva ili neko iz Vašeg neposrednog okruženja u koga imate poverenje.

Popis stanovništva, anketa

Foto: Shutterstock

Može li popis da "padne"?

- Popis kod nas ima izuzetno dugu tradiciju i ni jedan do sada nije bio neuspešan, pa nema razloga da tako ne bude i sada. Svi građani treba da ozbiljno i odgovorno da shvate ovu akciju i da tako i odgovore na pitanja popisivača.

Koliko vremena je potrebno popisivaču po domaćinstvu? 

- Popisivač u jednom domaćinstvu popunjava upitnik za zgradu i stan, upitnik za domaćinstvo i po jedan upitnik za svakog člana domaćinstva. Broj pitanja nije jednak za sva lica, s obzirom na to da se, na primer za decu ne popunjava veliki broj pitanja (u vezi sa bračnim statusom, fertilitetom i ekonomskom aktivnošću). Procena je da za popisivanje prosečnog domaćinstva ne treba više od 20 do 30 minuta. 

Postoje kazne za građane, ali i za popisivače, zbog čega bi se popisivači kažnjavali?

- Prema članu 33. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine, novčanom kaznom, od 30.000 do 50.000 dinara, kazniće se popisivač, instruktor i drugo lice koje je zaduženo za obavljanje poslova u vezi s popisom ako ne obavlja poslove popisa blagovremeno i na propisan način, ne vodi računa o tačnosti upisa podataka koje su dali davaoci podataka, odnosno o tačnoj obradi podataka prikupljenih popisom, protivno volji lica obuhvaćenog Popisom zahteva da se to lice izjašnjava o nacionalnoj pripadnosti ili veroispovesti.

Kada ćemo znati rezultate popisa? 

- Prvi preliminarni rezultati popisa o broju stanovnika, domaćinstava i stanova, po opštinama i gradovima, objavljuju se u roku od 30 dana od dana završetka popisivanja, odnosno najkasnije do kraja novembra 2022. Konačni rezultati popisa objavljuju se sukcesivno, počev od marta/aprila 2023. pa sve do 30. juna 2024. godine, u skladu sa Кalendarom objavljivanja koji će biti pravovremeno objavljen na veb-sajtu RZS-a.

(Telegraf.rs)

Podelite vest:

Pošaljite nam Vaše snimke, fotografije i priče na broj telefona +381 64 8939257 (WhatsApp / Viber / Telegram).

Telegraf.rs zadržava sva prava nad sadržajem. Za preuzimanje sadržaja pogledajte uputstva na stranici Uslovi korišćenja.

Komentari

 • ...

  1. oktobar 2022 | 09:17

  Bolje bi bili da postavite pitanja da li mozete da prezivite mesec dana od plate, penzije...

  54
  1

  Podelite komentar

 • Hgfr

  1. oktobar 2022 | 09:34

  Nepoznati dolati na vrata i uzima ti jmbg i sve podatke, a ti ces da odovaras za zloupotrebu koju ce da uradi.

  48
  7

  Podelite komentar

 • Pera kojot

  1. oktobar 2022 | 08:23

  98% pitanja je bezpotrebno za popis,pa ne polažemo vozački ispit

  40
  1

  Podelite komentar

Najnovije vesti

Dozvoljavam da mi Telegraf.rs šalje obaveštenja o najnovijim vestima